Všeobecné obchodné podmienky

https://www.novakfeeder.hu/

účinné od 2221-02-22

Vitajte na našom webe! Ďakujeme vám za dôveru pri nákupe!

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto všeobecných obchodných podmienok, používania webových stránok, jednotlivých produktov, procesu nákupu alebo chcete s nami prediskutovať svoje individuálne potreby, kontaktujte našich pracovníkov na uvedených kontaktných údajoch!

Tiráž: údaje poskytovateľa služby (predávajúci, spoločnosť)
Meno: János Novák EV
Ústredie: 2660, Balassagyarmat, Szügyi út 48.
Poštová adresa: 2660, Balassagyarmat, Szügyi út 48.
Orgán, ktorý sa zaregistroval ?
Registračné číslo: 50179781
Daňové číslo: 67402698-2-32
Zástupca: János Novák
Telefónne číslo: +36309345718
E-mail: novakfeeder@gmail.com
Webová stránka: https://www.novakfeeder.hu/
Číslo bankového účtu:  10103719-26521300-01005001 (Budapest Bank)

Informácie o poskytovateľovi hostingu
Názov : Tárhely.eu Kft
Sídlo spoločnosti : 1144 Budapest Ormánság utca 4 X em. 241
Kontakt : support@tarhely.eu
Webová stránka :  www.tarhely.eu

Koncepty
Strany: Predávajúci a Kupujúci spoločne
Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca mimo svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania
Spotrebiteľská zmluva: zmluva, v ktorej sa jeden zo subjektov kvalifikuje ako spotrebiteľ
Webová stránka: táto webová stránka, ktorá sa používa na uzavretie zmluvy
Zmluva: Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim využívajúca webovú stránku a elektronickú poštu
Komunikačné prostriedky v neprítomnosti: prostriedok na vyhotovenie zmluvného vyhlásenia v prípade neprítomnosti strán s cieľom uzavrieť zmluvu. Medzi tieto prostriedky patrí najmä adresát alebo neadresný formulár, štandardný list, reklama uverejnená v tlačovom produkte s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón, fax a prostriedky na zabezpečenie prístupu na internet.
Zmluva o neprítomnosti: spotrebiteľská zmluva uzatvorená v rámci systému predaja na diaľku organizovaná na poskytovanie zmluvného produktu alebo služby bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán, pričom sa na účely uzavretia zmluvy používajú iba komunikačné prostriedky medzi stranami.
Produkt: všetok hnuteľný hnuteľný majetok zahrnutý v ponuke webových stránok a určený na predaj na webových stránkach, ktorý je predmetom zmluvy
Podnikanie: osoba konajúca v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania
Kupujúci / Vy: osoba uzatvárajúca zmluvu, ktorá prostredníctvom webovej stránky uzatvára nákupnú ponuku
Záruka: V prípade zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len „spotrebiteľská zmluva“) v súlade s Občianskym zákonníkom,záruka poskytnutá za plnenie zmluvy, ktorú sa podnik dobrovoľne zaviaže popri alebo v prípade neexistencie svojej právnej povinnosti týkajúcej sa riadneho plnenia zmluvy, a
zákonná záruka


III. Príslušné právne predpisy
Na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia maďarského práva, a to najmä tieto právne akty:
- 997. ročník CLV. Zákon o ochrane spotrebiteľa
- 998 CVIII. Zákon o niektorých problémoch v službách elektronického obchodu a službách informačnej spoločnosti
- 999. Zákon V z roku 2006 o občianskom zákonníku
           151/2003. (IX.22.) O povinnej záruke na predmety dlhodobej spotreby
           45/2014. (II.26.) O podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom
           19/2014 (IV.29.) Vyhláška NGM o procesných pravidlách pri vybavovaní záruk a záručných reklamácií na veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom
- 997. LXXVI. Autorský zákon
- 998. ročník CXX. Zákon o práve na informácie, na sebaurčenie a slobodu informácií

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o prijímaní opatrení proti neoprávneným územným obmedzeniam obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo usadenia sa kupujúceho na vnútornom trhu a o zmene a doplnení nariadení (ES) č. 2004/394 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22 / ES

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95 / 46 nariadenia o ochrane údajov)


Rozsah a prijatie VOP
Obsah zmluvy uzavretej medzi nami - okrem ustanovení príslušných záväzných právnych predpisov - je určený týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej: VOP). V súlade s tým tieto VOP obsahujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzavretia zmluvy, termíny plnenia, podmienky dodania a platby, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie.Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sú poskytované ďalšími informáciami dostupnými na Webovej stránke.Pred dokončením objednávky sa musíte oboznámiť s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk zmluvy, forma zmluvy
Jazyk zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je maďarský jazyk.Zmluvy, ktoré patria do rozsahu týchto VOP, sa nekvalifikujú ako písomné zmluvy, nepodáva ich Predávajúci.

E-fakturácia
Naša spoločnosť je v súlade s CXXVII. § 175 zákona. elektronická faktúra v súlade s Prijatím týchto VOP dávate súhlas s používaním elektronickej faktúry.

VII. Ceny
Ceny sú v HUF. Aktuálna kúpna cena, tj hrubá cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar pri obrate spotrebiteľa, je uvedená na informačnej stránke vedľa tovaru, ktorá obsahuje aj sumu dane z pridanej hodnoty a ďalších daní a ďalších platobných povinností vyrubených z tovaru. . Ceny sú len pre informáciu. Nie je vylúčené, že Predávajúci môže ceny meniť z dôvodov obchodných politík. Zmeny cien sa nevzťahujú na už uzatvorené zmluvy. Pokiaľ predávajúci uviedol cenu nesprávne, pri už uzatvorených zmluvách bude postupovať na základe ustanovenia VOP „Postup pri nesprávnej cene“.
Objednávky môžeme splniť iba nad hodnotu košíka 2 000 HUF. 

VIII. Postup v prípade nesprávnej ceny
Ceny sú zjavne nesprávne uvedené:
- 0 HUF cena,
- cena znížená o zľavu, ale nesprávne označujúca zľavu (napr. v prípade produktu s cenou 1 000 HUF ponúkaný produkt za 500 HUF s uvedením 20% zľavy).

V prípade označenia nesprávnej ceny ponúka Predávajúci možnosť zakúpenia produktu za spravodlivú cenu, v ktorej prípade môže Kupujúci rozhodnúť o objednaní produktu za spravodlivú cenu alebo o zrušení objednávky bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov.

Možnosti vybavovania a presadzovania sťažností
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť spotrebiteľa na výrobok alebo na činnosti predávajúceho na týchto kontaktoch:
- Telefónne číslo: +36309345718
- E-mail: novakfeeder@gmail.com
- Webová stránka: https://www.novakfeeder.hu/
Spotrebiteľ môže podniku oznámiť ústne alebo písomne ​​sťažnosť týkajúcu sa konania, činnosti alebo opomenutia podniku alebo osoby konajúcej v záujme alebo v prospech podniku v priamej súvislosti s distribúciou alebo predajom produktu. spotrebiteľom.
Spoločnosť musí ústnu sťažnosť okamžite prešetriť a v prípade potreby ju napraviť. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo nie je možné reklamáciu prešetriť okamžite, podnik o reklamácii a jej stanovisku bezodkladne vyhotoví zápisnicu a v prípade, že dôjde k ústna sťažnosť. V prípade ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou sa spotrebiteľovi zašle najneskôr v rovnakom čase ako vecná odpoveď v súlade s požiadavkami na odpoveď na písomnú sťažnosť. V ostatných ohľadoch ste povinní postupovať pri písomnej sťažnosti nasledovne. Písomná sťažnosť od podniku - pokiaľ priamo uplatniteľný akt Európskej únie neustanovuje inak, odpovie písomne ​​do 30 dní od prijatia a prijme opatrenia na jeho oznámenie. Kratšiu lehotu môže ustanoviť zákon, dlhšiu lehotu zákon. Podnik musí odôvodniť svoje stanovisko, ktorým zamietol sťažnosť. Ústna sťažnosť oznámená telefonicky alebo elektronickou komunikačnou službou musí byť vybavená jedinečným identifikačným číslom.

Záznam o sťažnosti musí obsahovať nasledovné:
- meno a adresu spotrebiteľa,
- miesto, čas a spôsob podania reklamácie,
- podrobný popis sťažnosti spotrebiteľa, zoznam dokumentov a iných dôkazov predložených spotrebiteľom,
- vyhlásenie podniku o jeho postoji k sťažnosti spotrebiteľa, ak je možné sťažnosť okamžite prešetriť,
- podpis osoby, ktorá spísala zápisnicu, a s výnimkou ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami, spotrebiteľom,
- miesto a čas zaznamenania zápisnice,
- v prípade ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.

Spoločnosť musí viesť záznam o sťažnosti a kópiu odpovede päť rokov a na požiadanie ju predložiť kontrolným orgánom.Ak je sťažnosť zamietnutá, musí podnik písomne ​​informovať spotrebiteľa, ktorý orgán alebo zmierovací orgán môže začať sťažnosť s jeho sťažnosťou. Tieto informácie zahŕňajú aj sídlo, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu alebo zmierovacieho orgánu v mieste bydliska alebo pobytu spotrebiteľa. Informácie zahŕňajú aj to, či sa podnik na riešenie spotrebiteľského sporu uchýlil k postupu zmierovacieho súdu. Ak sa spotrebiteľský spor medzi Predávajúcim a spotrebiteľom počas rokovaní nevyrieši, má spotrebiteľ k dispozícii nasledujúce možnosti vynútenia:

Postup ochrany spotrebiteľa
Sťažnosti adresované orgánom na ochranu spotrebiteľa. Ak spozorujete porušenie práv spotrebiteľa spotrebiteľa, máte právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne na ochranu spotrebiteľa v mieste vášho bydliska. Po preskúmaní sťažnosti orgán rozhodne o priebehu konania o ochrane spotrebiteľa. Úradné úlohy ochrany spotrebiteľa prvého stupňa vykonávajú úrady hlavného mesta a kraja príslušné podľa miesta bydliska spotrebiteľa, ktorých zoznam je uvedený tu:  http://www.kormanyhivatal.hu/

Súdne konanie
Zákazník je oprávnený vymáhať svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu súdnou cestou v rámci občianskoprávneho konania podľa zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku a zákona CXXX z roku 2016 o občianskom súdnom poriadku. v súlade s ustanoveniami tohto zákona.

XII. Zmierovacie konanie
Oznamujeme vám, že môžete proti nám podať sťažnosť spotrebiteľa. Ak bude vaša sťažnosť spotrebiteľa zamietnutá, máte tiež právo obrátiť sa na zmierovací orgán príslušný pre vaše miesto bydliska alebo pobytu: podmienkou na začatie konania zmierovacieho orgánu je, že spotrebiteľ sa priamo usiluje vyriešiť spor s dotknutým podnikom. Na žiadosť spotrebiteľa je za príslušný postup namiesto príslušného orgánu zmierovací orgán určený v žiadosti spotrebiteľa.
Spoločnosť je povinná spolupracovať pri zmierovacom konaní.
V tejto súvislosti existuje povinnosť podnikov odpovedať na výzvu zmierovacieho orgánu a povinnosť predstúpiť pred zmierovací orgán   („zabezpečenie účasti osoby oprávnenej dosiahnuť dohodu na pojednávaní“).

Ak sídlo alebo priestory spoločnosti nie sú registrované v kraji komory, ktorá prevádzkuje územne príslušný zmierovací orgán, povinnosť spoločnosti spolupracovať zahŕňa ponúknutie možnosti uzatvorenia písomnej dohody podľa potrieb spotrebiteľa.

V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti spolupráce má orgán na ochranu spotrebiteľa právomoc uložiť povinnú pokutu v prípade porušenia zákona v dôsledku zmeny právnej úpravy   a nie je možné sa ho vzdať pokuta. Okrem zákona o ochrane spotrebiteľa bolo novelizované aj príslušné ustanovenie zákona o malých a stredných podnikoch, aby sa od malých a stredných podnikateľov neodstúpilo ani od ukladania pokút.

Výška pokuty sa môže pohybovať od 15 000 HUF do 500 000 HUF v prípade malých a stredných podnikov, zatiaľ čo od 15 000 HUF v prípade malých a stredných podnikov s čistým ročným obratom presahujúcim 100 miliónov HUF, 5 % ročného čistého predaja spoločnosti, ale až do maximálnej výšky 500 miliónov HUF. Zavedením povinnej pokuty sa zákonodarca snaží zdôrazniť spoluprácu s zmierovacím orgánom a zabezpečiť aktívnu účasť podnikov na zmierovacom konaní.

Zmierovací orgán je zodpovedný za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu medzi stranami s cieľom urovnať spotrebiteľský spor, v opačnom prípade o veci rozhodne v záujme zabezpečenia jednoduchého, rýchleho, efektívneho a nákladovo efektívneho presadzovania práv spotrebiteľa. Zmierovací orgán poskytne na žiadosť spotrebiteľa alebo podniku poradenstvo o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

Konanie zmierovacieho orgánu sa začína na žiadosť spotrebiteľa. Žiadosť sa podáva písomne ​​predsedovi zmierovacieho orgánu: písomná požiadavka môže byť splnená listom, telegramom, telegrafom alebo faxom, ako aj akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré umožňujú príjemcovi uchovať údaje, ktoré sú mu adresované natrvalo na účely údajov. a zobraziť uložené údaje v nezmenenej podobe a obsahu. Žiadosť musí obsahovať
- meno, miesto pobytu alebo pobytu spotrebiteľa,
- názov, sídlo alebo sídlo spoločnosti zapojenej do spotrebiteľského sporu,
- ak spotrebiteľ určí namiesto príslušného zmierovacieho orgánu príslušný orgán,
- stručný popis postavenia spotrebiteľa, fakty a dôkazy, ktoré ho podporujú,
- vyhlásenie spotrebiteľa, že sa spotrebiteľ pokúsil priamo vyriešiť spor s príslušným podnikom
- vyhlásenie spotrebiteľa, že vo veci nezačal žiadny iný zmierovací orgán, nebolo začaté žiadne mediačné konanie, nebol vznesený nárok ani nebol podaný návrh na vydanie platobného rozkazu,
- návrh na rozhodnutie skupiny odborníkov,
- podpis spotrebiteľa.

K žiadosti musí byť priložený dokument alebo kópia (výpis), z ktorej spotrebiteľ hovorí ako o dôkaze, najmä písomné vyhlásenie podniku, ktorý zamietol sťažnosť, alebo ak nie sú k dispozícii, akékoľvek ďalšie písomné dôkazy, ktoré má spotrebiteľ k dispozícii požadovaná konzultácia.

Ak spotrebiteľ koná prostredníctvom splnomocnenca, musí byť k žiadosti pripojený.

Viac informácií o zmierovacích orgánoch je k dispozícii tu: http://www.bekeltetes.hu 
Viac informácií o územne príslušných zmierovacích orgánoch je k dispozícii tu: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kontaktné údaje každého územne príslušného zmierovacieho orgánu:

Adresa zmierovacej rady okresu Baranya : 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefónne číslo: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail:  abeck@pbkik.hu ; mbonyar@pbkik.hu
Zmierovací výbor župy Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefónne číslo: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail:  bekeltetes@bacsbekeltetes.hu ; mariann.matyus@bkmkik.hu
Webová stránka:  www.bacsbekeltetes.hu
Zmierovací výbor župy Békéš
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefónne číslo: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail:  eva.toth@bmkik.hu
Zmierovací výbor župy Boršodsko-abovsko-zemplínska
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefónne číslo: 06-46-501-091, 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail:  bekeltetes@bokik.hu
Zmierovacia rada v Budapešti
Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefónne číslo: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail:  bekelteto.testulet@bkik.hu
Zmierovací výbor Čongrádskej župy
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefónne číslo: 06-62-554-250 / 118
Fax: 06-62-426-149
E-mail:  bekelteto.testulet@csmkik.hu
Zmierovací výbor župy Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefónne číslo: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail:  fmkik@fmkik.hu
Zmierovací výbor župy Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10 / a.
Telefónne číslo: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail:  bekeltetotestulet@gymskik.hu
Zmierovací výbor župy Hajdú-Bihar
Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefónne číslo : 06-52-500-710
Fax
06-52-500-720 E-mail:  korosi.vanda@hbkik.hu
Zmierovacia rada okresu Heves
Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefón: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail:  hkik@hkik.hu
Zmierovací výbor župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, park Verseghy 8. III. poschodia 305-306.
Telefónne číslo: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail:  bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Zmierovací výbor župy Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefónne číslo: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail:  szilvi@kemkik.hu
Zmierovací výbor Nógrádskej župy
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / A.
Telefónne číslo: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail:  nkik@nkik.hu
Zmierovací výbor Peštianskej župy
Adresa: 1119 Budapešť, Etele út 59-61. II. poschodie 240.
Poštová adresa: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefónne číslo: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail:  pmbekelteto@pmkik.hu
Zmierovacia rada okresu Somogy
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefónne číslo: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail:  skik@skik.hu
Zmierovacia komisia župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefónne číslo: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail:  bekelteto@szabkam.hu
Zmierovacia rada okresu Tolna
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. poschodie
Telefónne číslo: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail:  kamara@tmkik.hu
Zmierovacia rada župy Vas
Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefónne číslo: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail:  vmkik@vmkik.hu
Zmierovacia rada župy Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. prízemie 116.
Telefónne číslo: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail:  bekelteto@veszpremikamara.hu
Adresa zmierovacieho výboru okresu Zala : 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefónne číslo: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail:  zmbekelteto@zmkik.hu